Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
versie mei 2018

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij als Beter Buiten Sporten persoonsgegevens verwerken die wij verkrijgen wanneer je contact met ons opneemt via email of telefoon of wanneer je deelneemt aan onze lessen.

Contactgegevens:
Henny Blokpoel
Couperuslaan 1
2662 AG Bergschenhoek
06 27108120
www.beterbuitensporten.nl
info@beterbuitensporten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Beter Buiten Sporten verwerkt je persoonsgegevens doordat je deelneemt aan (een van) onze lessen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, telefoonnummer, e-mail adres en de les(sen) die je bij ons volgt.

Beter Buiten Sporten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je voor- en achternaam: Omdat we jou moeten registreren als deelnemer en omdat de naam gekoppeld is aan de les(sen) die je bij ons volgt.
Telefoon nummer: Om de deelnemer te kunnen bereiken indien nodig voor wijzigingen in het rooster of vragen met betrekking tot deelname.
Emailadres: Om de deelnemer te kunnen informeren over de activiteiten en nieuwsbrieven te kunnen versturen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.

Beter Buiten Sporten bewaart de persoonsgegevens van elke deenemer om inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de lessen om de bedrijfsvoering te kunnen optimaliseren.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Beter Buiten Sporten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beter Buiten Sporten) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Beter Buiten Sporten deelt de gegevens met de volgende bedrijven.

Whatsapp – Contact met jou over bv. afmelding voor een les
Mailchimp – Registratie Nieuwsbrief

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
De website van Beter Buiten Sporten maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes informatie die ervoor zorgen dat een website optimaal functioneert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beter Buiten Sporten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beterbuitensporten.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beter Buiten Sporten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beter Buiten Sporten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via via info@beterbuitensporten.nl.

Beter Buiten Sporten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

Bewaartermijnen en reden:
Persoonsgegevens: bewaartermijn is altijd. Reden: Beter Buiten Sporten bewaart de persoonsgegevens van elke deelnemer om inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de afgenomen diensten om de bedrijfsvoering te optimaliseren.
Personalia: bewaartermijn is altijd. Reden: De naam is gekoppeld aan de afgenomen dienst. Beter Buiten Sporten bewaart deze personalia van elke klant om inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de afgenomen diensten om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Telefoonnummer:
bewaartermijn is altijd. Reden: Om de klant te kunnen bereiken indien nodig voor informatie over de afgenomen dienst of vragen met betrekking tot de verkochte dienst.
Emailadres: bewaartermijn is altijd. Reden: Om de klant te kunnen informeren over de betreffende diensten, nieuwsbrieven te kunnen versturen: nieuws over de dienst, informatie over het betreffende onderwerp waarover de dienst wordt afgenomen, en administratieve en financiƫle mededelingen en / of vragen. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Afmelden voor de nieuwsbrief kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.

Beter Buiten Sporten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.